Podziały nieruchomości


Podział nieruchomości jest regulowany poprzez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Tworząc podział nieruchomości działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trosce o dostarczenie Państwu wiarygodnej oraz zgodnej ze stanem rzeczywistym dokumentacji.

Kiedy trzeba zlecić podział nieruchomości?

Jeżeli gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podział nieruchomości należy wykonać w taki sposób, aby nie był sprzeczny z odrębnymi przepisami, a także w zgodzie z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podziału nieruchomości nie można wykonać, jeżeli nie ma ona dostępu do drogi publicznej, czyli wydzielonej drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na niej odpowiedniej służebności.

W jakim celu geodeta Skoki wykonuje podział nieruchomości?

Większość z Państwa zgłasza się do naszego biura geodezyjnego, aby wykonać podział nieruchomości z następujących powodów:

  • zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, które zostały wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę;
  • wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony przez samoistnego posiadacza, ale w dobrej wierze;
  • wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
  • realizacja roszczeń wobec części nieruchomości;
  • realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
  • wydzielenie części nieruchomości pod budowę drogi publicznej, linii kolejowej, inwestycji w zakresie budowy lotnisk, budowli przeciwpowodziowych, terenów zamkniętych.

podzialy nieruchomości - geodeta Skoki

Czynności techniczne związane z podziałek nieruchomości wykonuje doświadczony, profesjonalny geodeta Skoki z odpowiednimi uprawnieniami. Pragniemy podkreślić, że nie jest on stroną w postępowaniu administracyjnym, jeżeli takowe występuje.

Warto zlecić nam wykonanie podziału nieruchomości, ze względu na zawiłość przepisów. Świadczymy profesjonalne usługi geodezyjne Skoki, dzięki którym mogą Państwo załatwić sprawę szybko, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasz geodeta Skoki o to zadba.


Kontakt

Łaziska 79

62-100 Wągrowiec

+48 516 516 196

azymut.geodezja@interia.pl